0906.82.70.70 - 0902.400.269
0901.32.82.70

se khít vùng kín bằng laser