0906.82.70.70 - 0902.400.269
0901.32.82.70
thu hẹp vùng kín trẻ hoá vùng kín làm hồng vùng kín

Thu hẹp vùng kín bằng chỉ G-silk

Lượt xem: 0

Thu hẹp vùng kín bằng chỉ G-silk

Thu hẹp vùng kín bằng chỉ G-silk